Aká je daňová povinnosť pri predaji nehnuteľnosti nadobudnutej dedením

Zdieľať

V posledných mesiacoch sa čoraz častejšie stretávame s otázkou, kedy dedičom vzniká daňová povinnosť a kedy sú dedičia takto nadobudnutej nehnuteľnosti oslobodení od dane z príjmu.

Vznik daňovej povinnosti z príjmu z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením je potrebné rozlišovať na dve základné kategórie podľa príbuzenského vzťahu medzi poručiteľom a dedičom po poručiteľovi:

  • – Nehnuteľnosť nadobudnutá dedením v priamom rade
  • – Nehnuteľnosť nadobudnutá dedením v nepriamom rade

Ak je dedičom priamy potomok poručiteľa, t.j. manžel, manželka, rodič, deti, starí rodičia, vnuci, ide o dedenie v priamom rade.

Ak je dedičom rodinný príbuzný, t.j. nie priamy potomok ale sestra, brat, strýko alebo iná cudzia osoba, hovoríme o dedení v nepriamom rade.

Príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade je spravidla od dane oslobodená. Výnimkou je situácia, ak by poručiteľ nehnuteľnosť nevlastnil viac ako 5 rokov pred svojou smrťou. V takomto prípade ani dedič v priamom rade nebude oslobodený od dane z príjmu z predaja nehnuteľnosti ak by ju predal ihneď po jej nadobudnutí. 

daň dedenie

Dedenie v priamom rade – oslobodený príjem od dane

Majiteľ bytu predal svoj byt nadobudnutý dedením po svojich rodičoch (v priamom rade) vo februári 2021. Byt nadobudol po smrti rodičov v novembri 2020. Jeho rodičia tento byt nadobudli kúpou v máji 2010.

Príjem z predaja bytu je oslobodený od dane, nakoľko od nadobudnutia bytu poručiteľom (rodičia) do predaja bytu vo februári 2021 uplynulo viac ako päť rokov.

Dedenie v priamom rade  – vznik daňovej povinnosti

Majiteľ bytu predal svoj byt nadobudnutý dedením po svojich rodičoch (v priamom rade) vo februári 2021. Byt nadobudol po smrti rodičov v novembri 2020. Jeho rodičia tento byt nadobudli kúpou v máji 2019.

Príjem z predaja bytu nie je oslobodený od dane, nakoľko od nadobudnutia bytu poručiteľom (rodičia) do predaja bytu vo februári 2021 neuplynulo viac ako päť rokov.

Z uvedeného vyplýva, že príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorá bola nadobudnutá dedením (postupným dedením) v priamom rade, je od dane oslobodený, ak uplynie minimálne 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa.

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením sa vlastníctvo nadobúda smrťou poručiteľa, nie až vkladom do katastra nehnuteľností.

Striktná daňová povinnosť z príjmu z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej nepriamym dedením vzniká, ak dedič takúto nehnuteľnosť predá pred uplynutím 5-tich rokov odo dňa, kedy túto nehnuteľnosť nadobudol, t.j. pred uplynutím 5-tich rokov odo dňa smrti poručiteľa.

Dedenie v nepriamom rade – vznik daňovej povinnosti

Majiteľ predal vo februári 2021 byt, ktorý nadobudol v decembri roku 2020 dedením po svojej sestre. Sestra nadobudla byt kúpou v roku 2010.

Majiteľ nehnuteľnosť nadobudol dedením v nepriamom radenie je možné aplikovať ustanovenie (pravidlo 5-tich rokov), ktoré vymedzuje, že od dane je oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti, ak uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti do vlastníctva poručiteľa (sestry). Pretože k predaju bytu došlo do piatich rokov od jeho nadobudnutia (december 2020), príjem z predaja nie je oslobodený od dane a podlieha zdaneniu.

Dedenie v nepriamom rade  – oslobodený príjem od dane

Majiteľ predal vo februári 2021 byt, ktorý nadobudol v decembri roku 2015 dedením po svojej sestre. Sestra nadobudla byt kúpou v roku 2010.

Majiteľ nehnuteľnosť nadobudol dedením v nepriamom radenie je možné aplikovať ustanovenie (pravidlo 5-tich rokov), ktoré vymedzuje, že od dane je oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti, ak uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti do vlastníctva poručiteľa (sestry). Pretože k predaju bytu došlo po piatich rokoch od jeho nadobudnutia (december 2015), príjem z predaja je oslobodený od dane a nepodlieha zdaneniu.

Verím, že tento prehľad vzniku daňovej povinnosti pri predaji nehnuteľnosti nadobudnutej dedením Vám pomôže pri rozhodovaní sa o predaji takto nadobudnutej nehnuteľnosti. Ak ste svoju životnú situáciu uvedenú v príkladoch nenašli, radi Vám pomôžeme a poradíme telefonickou, či osobnou konzultáciou. Stačí kontaktovať ktoréhokoľvek Realitného Profíka z nášho tímu. Kontakty nájdete na tejto stránke.

Máte otázku? Pokojne nám napíšte.